Inscripcions

Documentació necessària per a la inscripció

Dades del nen


Categoria


Dades paternes

Progenitor 1 / tutor


Progenitor 2 / tutor


Domiciliació bancàriaQUOTA ANUAL: 200 €En qualitat de pare/mare/tutor/representant legal del menor inscrit a l’escola de futbol de la Unió Esportiva Santa Coloma, autoritzo a la Unió Esportiva Santa Coloma, amb seu social a l’avinguda Santa Coloma, núm. 65, planta 2a, porta 1a, d’Andorra la Vella i li atorgo el consentiment exprés per comunicar les meves/nostres dades personals sobre la identificació de la persona referenciada al dors amb l’única i exclusiva finalitat de fer-ne ús per exercir els drets d’accés, rectificació, aparició i supressió de les meves/seves dades, i gestionar la meva/seva participació com a membre d’aquest Club.

Accepto explícitament que les meves/seves dades puguin ser cedides a altres societats o entitats amb les que el Club tingui acords de col·laboració.

D’acord amb la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre de protecció de dades personals, s’informa a l’interessat que les seves dades formaran part del fitxer “DADES PERSONALS“ amb la finalitat de gestionar i organitzar aquesta informació.

Així mateix, autoritzo a la Unió Esportiva Santa Coloma per a que pugui utilitzar les imatges o vídeos del meu fill/a/ representat en els mitjans de comunicació escrita del Principat d’Andorra, de la premsa escrita a l’estranger i en la web de l’U.E. Santa Coloma, sempre que sigui amb finalitats esportives.